Hur mår er organisation?

  • Kartlägg hälsa och arbetsmiljö i er organisation
  • Upptäck och agera på problem och missförhållanden i tid
  • Minska kostnader för sjukfrånvaro och undvik psykisk ohälsa
  • Bygger på senaste forskningen inom området
  • Arbeta strukturerat för att följa AFS 2015:4 och 2001:1
Boka demo idag

Kartlägga. Analysera. Åtgärda. Följa upp.

Systematiskt arbete

Metoden börjar med att kartlägga situationen på arbetsplatsen med hjälp av en undersökning.

Utvärdera resultatet och gör en riskbedömning där kritiska områden identifieras.

Sätt upp handlingsplan och besluta om åtgärder.

Följ upp arbetet och kontrollera om åtgärderna gett effekt genom att göra en ny kartläggning genomförs och resultatet jämförs med den föregående.

Har ni en välmående arbetsplats med medarbetare som mår bra?

Vi erbjuder ett verksamhetsstöd som hjälper dig att lyssna på ditt team, att känna pulsen och utveckla både medarbetare och verksamhet. Stödet är ett effektivt hjälpmedel för att följa upp visioner, mål och strategier.

Vår portal stödjer förändringsarbetet hos ledare, team och hos den enskilde medarbetaren. Det behöver inte vara stora förändringar utan det kan lika väl vara små anpassningar som tar er dit.

Är du chef med medarbetaransvar kan du ta del av vad andra chefer gjort för att förbättra arbetsmiljön på sin arbetsplats. Deras erfarenheter och kunskaper blir dina.

En lyhörd organisation

Kartläggning och pulsmätning

Genomförda åtgärder kan följas upp och dokumenteras med regelbundna kortare mätningar (pulsmätning) på hela eller delar av organisationen.

En standarduppsättning av frågor kan t.ex. utgöras av KEDS (Karolinska Exhaustion Disorder Scale), HME (Hållbart medarbetar engagemang) samt COPSOQ eller om er organisation redan har en enkät som ni vill fortsätta med.

Grafiska rapporter och trendvyer i realtid

Agera baserat på fakta

Resultatet av genomförda undersökningar når du via portalen i realtid. Verktyget stödjer olika rapporter (trender, nuläge, historik etc.)

Efter undersökningsperioden blir resultaten omedelbart synliga för användaren. Resultaten visas i en aggregerad nivå där chefer får se sina gruppers resultat.

Resultatet blir ett viktigt underlag för en konstruktiv dialog mellan ledning, chefer och medarbetare i det dagliga arbetet.

Rapporterna kan även synliggöra eventuella skillnader i förutsättningar för olika grupper t.ex. kvinnor och män, unga och äldre arbetstagare eller yrkesgrupper.

Åtgärder och handlingsplaner

Gemensam förändring

Chefer och medarbetare kommer gemensamt överens om vilka områden som skall prioriteras och vilka åtgärder man gemensamt skall arbeta med. Det kan vara åtgärder för att förbättra sådant som inte fungerar optimalt men även att fortsätta med det som fungerar bra.

En handlingsplan sätts upp med åtgärder som är väl definierade, vilka mål man önskar uppnå och inom vilken tidsperiod. Chefen ansvarar för att kontinuerligt följa upp status och systemet kan stötta arbetsflödet genom automatiska påminnelser.

I kunskapsdatabasen hittar man utvalda åtgärder vilkas effekter är validerade. Den är en gemensam tillgång, och alla kan dra nytta av de erfarenheter som görs.

Medarbetaren kan följa sitt välbefinnande och erbjuds tips och råd.

Stöd till individen

Här får du som medarbetare återkoppling på din upplevda hälsa via grafer och du får även tillgång till allmänna tips och nyheter relaterade till stresshantering och hälsofrämjande åtgärder. Alla tips och råd till livstidsförädringar har verifierats av stressforskare.

Genom att kontinuerligt göra bedömningar av din hälsa och din situation kan du bli vaksam över förändringar. I portalen får du också en tydlig indikation på om hälsan och välbefinnandet förbättrats eller försämrats.

Nyheter publiceras regelbundet som innehåller den senaste forskningen inom området. Artiklarna syftar till att upplysa, sprida kunskap och stimulera till livsstilsförändringar.

Har du koll på hur du mår? Testa dig med KEDS här

Anpassningsmöjligheter

Skräddarsytt för er

Vi tror på att företag och individer är unika. Därför kan ni enkelt anpassa vårt verksamhetsstöd utifrån era förutsättningar och mål, vare sig det gäller ett mindre team eller ett multinationellt företag.

Ni kan skapa egna frågor, frågeformulär, handlingsplaner och pulsmätningar antingen genom att använda befintliga mallar som underlag eller återanvända material som ni tagit fram tidigare.

Vi finns där och hjälper till.

Säkerhet och teknik

Användarens säkerhet är vårt största fokus. Personens svar är personliga och hemliga för organisationen och dess chefer. Resultat kan enbart visas på aggregerad nivå.

Vi använder Microsoft Azure för att lagra data och drifta applikationen, vilket medför en rad fördelar inte minst inom säkerhetsområdet. Azure uppfyller ett flertal internationella och branschspecifika standarder, till exempel ISO 27001, HIPAA, FedRAMP, SOC 1 och SOC 2. Läs mer om detta här: https://azure.microsoft.com/sv-se/overview/trusted-cloud/

All data överförs och lagras krypterat och lösningen har en hög säkerhet. Verktyget följer gällande lagstiftning och regelverk bland annat GDPR (General Data Protection Regulation). Lösningen är reviderad ur ett säkerhetspersektiv av en oberoende tredje part.

Lösningen har ett enkelt och lättnavigerat användargränssnitt och svarstiderna är mycket snabba. Det finns stöd för Single Sign On-lösningar.

Hälsoportalen är utformad med responsiv design för att stödja olika plattformar såsom datorer och mobila enheter.

Kundreferenser


Vi hjälper följande företag att arbeta systematiskt med organisatorisk och social arbetsmiljö.

Kontakta oss


Vi vill gärna berätta mer om hur vi kan hjälpa er. Vill ni boka en demo eller har ni frågor kontakta oss: