Vi har lösningar för att kartlägga arbetsmiljöer och stöd för att systematiskt arbeta med förbättringar och åtgärder

(AFS 2015:4 och 2001:1)

Vi erbjuder hjälp i form av hälsobaserade enkäter och uppföljningsverktyg samt en sammanhållande hälsoportal.


Verktygen är molnbaserade och bygger på den senaste forskningen inom området. Självklart följs gällande lagstiftning och dataintegritet enligt GDPR.


Vill du veta om du är i riskzonen för att drabbas av utmattningssyndrom? Gör vårt KEDS-test (Karolinska Exhaustion Disorder Scale) som är framtaget av en forskargrupp på Karolinska Institutet.

Testa dig med KEDS här

Läs mera

Varför?År 2019 uppskattas kostnaderna för sjukskrivningar att uppgå till 51 miljarder kronor. Diagnoser som kräver långa sjukskrivningstider och rehabilitering ökar lavinartat.

En anställd som är sjukskriven beräknas kosta 10% av sin månadslön per dag. En långtidssjukskrivning på ett halvår kostar uppskattningsvis 300 000 SEK

En konflikt mellan två medarbetare kan kosta 500 000 SEK, om man räknar med minskad effektivitet och produktionsbortfall för parterna i konflikten och personer i deras omgivning.

En nyrekrytering kan kosta 140 000 SEK. Totalt kostar det nästan 1 500 000 SEK när en inskolad civilingenjör slutar och måste ersättas med en ny.


Vi erbjuder ett modernt och säkert verktyg för att i tid upptäcka missförhållanden som stress och dålig arbetsmiljö. Det innehåller även funktioner för att jobba med uppföljning och åtgärder för att komma tillrätta med problemen!

Verktyget följer gällande lagstiftning och regelverk och driftas säkert i Microsofts moln Azure.

Våra Produkter

Våra produkter


Heartbeat

Uppföljning av arbetsmiljö


Människor ska inte behöva bli sjuka på grund av ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet. De nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4 och 2001:1) som gällt från mars 2016 reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.


Heartbeat är ett verktyg för att identifiera och komma till rätta med missförhållanden och obalanser på arbetsplatsen. Detta genom webbaserade enkäter och lättanvända och kraftfulla rapporter.

Min Hälsoportal

Hälsobaserad portal


Här får du som medarbetare återkoppling på din upplevda hälsa via grafer och du får även tillgång till allmänna tips och nyheter relaterade till stresshantering och hälsofrämjande åtgärder.


Du kan göra kontinuerliga bedömningar av din hälsa genom att svara på en kort vetenskapligt baserad enkät. På din startsida visas även tips och råd som kan bidra till att förbättra din hälsa och ditt välbefinnande.


I portalen får du också en tydlig indikation på om hälsan och välbefinnandet förbättrats eller försämrats. Kontinuerligt publiceras nyheter som innehåller den senaste forskningen inom området. Artiklarna syftar till att upplysa, sprida kunskap och stimulera till livsstilsförändringar.


Action

Verksamhetsstöd för handlingsplaner


Action är ett IT-baserat verksamhetsstöd för handlingsplaner och åtgärder och kan användas tillsammans med Heartbeat och Workbeat. Verktyget tillhandahåller även en översiktsvy där chefen kan följa gruppens arbete med åtgärder och handlingsplaner.


Alla åtgärder sparas i en gemensam databas. Det är möjligt att välja vilka av dessa som ska vara sökbara och kunna återanvändas för andra i organisationen. När det är dags att uppdatera status över pågående arbete får ansvarig chef en notifiering.MetodikPå Worktrend har vi tagit fram en metodik för att kartlägga och komma till rätta med missförhållanden som stress, sömnproblem och dålig arbetsmiljö. Metodiken är iterativ och bygger på kontinuerliga förbättringar.

Metoden börjar med att kartlägga situationen på arbetsplatsen med hjälp av en enkät. Nästa steg är att utvärdera resultatet och göra en riskbedömning där kritiska områden identifieras. Därefter följer ett arbete med att sätta upp en handlingsplan och besluta om åtgärder. Sista steget är att följa upp arbetet och kontrollera om åtgärderna gett effekt. Därefter börjar arbetet om igen, genom att en ny kartläggning genomförs och resultatet jämförs med den föregående.

Worktrend tillhandahåller ett komplett IT-stöd som täcker hela den här processen, men också en databas med åtgärder.

  Heartbeat

Enkät baserad på KEDS självskattningstest

Första steget är att genomföra en undersökning, som utformas efter företagets behov och önskemål. En standarduppsättning av frågor kan t.ex. utgöras av KEDS Karolinska Exhaustion Disorder Scale 9 tillsammans med eventuella anpassningar och tillägg.

Medarbetare som skall ingå i undersökningen får ett e-mail med länk till enkäten tillsammans med eventuell företagsspecifik information samt information om dataskyddsförordningen och vilka rättigheter medarbetaren har till sina personuppgifter enligt lag.

Utvärdera resultatet från enkäten

Efter undersökningsperioden blir resultaten synliga för användaren. De visas i en aggregerad nivå där chefer får åtkomst till sin grupps resultat. Resultatet blir ett viktigt underlag för konstruktiv dialog mellan ledning, chefer och medarbetare i det dagliga arbetet.

Enkätundersökningen kan även synliggöra skillnader mellan grupper, t.ex. män och kvinnor, unga och äldre eller mellan olika yrkesgrupper.

  Min Hälsoportal

KEDS självskattningstest

Medarbetaren bestämmer själv när en självskattning skall göras. Genom att använda sig av skattningsformuläret Karolinska Exhaustion Disorder (KEDS) Scale 9 visas eventuella tecken på utmattningssyndrom. Testet monitorerar effektivt graden av stress och utmattning, och det finns omfattande erfarenhet av var skalan börjar markera risk för utmattning, 19 poäng. Om man använder den som riskmarkör på individnivå bör man ha två förhöjda skattningar med minst en veckas mellanrum för att undvika att tillfällig sömnlöshet eller andra bekymmer ger utslag.

Den grafiska översikten ger en översikt över hur välbefinnandet utvecklats över tid.

Tips och råd

Baserat på hur man svarat på enkäten visas olika tips på översikten. De består av enkla råd som kan ge inspiration för livsstilsförändringar.

På tipssidan finns alla tips samlade, kategoriserade i olika områden. Möjlighet finns även att gilla tips, de populäraste visas överst. För respektive område finns t.ex. information om hur kroppen regerar och vad som kan orsaka problemen.


Nyheter

På översikten presenteras ett urval av de senaste vetenskapliga artiklarna inom området.

På Nyhetssidan finns alla nyheter samlade, kategoriserade i olika områden.


  Action

Fastställ åtgärder

Nästa steg är att chefer och medarbetare gemensamt kommer överens om lämpliga åtgärder och prioriterar dessa. Det kan handla om sådant som inte fungerar optimalt men också att fortsätta med det som faktiskt fungerar.

En handlingsplan sätts upp med åtgärder och vilka mål man vill uppnå samt inom vilken tidsperiod.  Chefen ansvarar för att kontinuerligt följa upp status på dessa och systemet kan stötta arbetsflödet genom automatiska påminnelser.

En chef som har direktrapporterande chefer kan följa status på dess handlingsplaner.

Kontrollera och dra lärdomar

Via regelbundna mätningar kan utförda åtgärder följas upp och effekterna analyseras och dokumenteras. Dessa sparas i en gemensam databas, som sedan kan återanvändas.


Databasen blir en gemensam tillgång för alla användare oavsett organisation och från den kan man dra både erfarenheter och lärdomar.


Teknik och säkerhet


Teknisk Plattform

Vi erbjuder en modern webbaserad lösning som driftas i Microsofts moln Azure. Den är utformad med responsiv design för att stödja olika plattformar såsom datorer och mobila enheter.


Lösningen har ett enkelt och lättnavigerat användargränssnitt och svarstiderna är mycket snabba.

Säkerhet och dataskydd

All data lagras krypterat och lösningen har en hög säkerhet. Verktyget följer gällande lagstiftning och regelverk bland annat GDPR (General Data Protection Regulation).


Att vår lösning ligger i Microsofts moln Azure medför en rad fördelar inte minst inom säkerhetsområdet. Azure uppfyller en rad internationella och branschspecifika standarder, till exempel ISO 27001, HIPAA, FedRAMP, SOC 1 och SOC 2. Läs mer om detta här: https://azure.microsoft.com/sv-se/overview/trusted-cloud/

Kontakta oss


Vi vill gärna berätta mer om hur vi kan hjälpa er. Har ni frågor eller andra funderingar kontakta oss:

Kundreferenser


Vi hjälper följande företag att arbeta systematiskt med organisatorisk och social arbetsmiljö.